Warunki i tryb rekrutacji na dane studia podyplomowe

Przedłużyliśmy rekrutację do 16 października 2020!


Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym zgodnie z organizacją roku akademickiego. 

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów. Wymagane dokumenty: 

  • Ankieta osobowa kandydata na studia, 
  • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego,
  • Dowód wpłaty wpisowego (500 zł).

Termin naboru do 16 października w roku uruchomienia danej edycji studiów. 

Maksymalna liczba miejsc – 36; minimalna liczba osób do uruchomienia edycji – 11

Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście na adres: 

Podyplomowe studia „Edukacja zdalna w erze cyfrowej”
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
ul. Nowoursynowska 159 (nowy kampus)
budynek 34, piętro III, pokój 3/48
02-776 Warszawa

Telefon do kontaktu to +48 22 593 72 94, adres email: cyfrera@sggw.pl.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu wymogów rekrutacji oraz dokonaniu wpłaty za I semestr studiów (2500 zł) lub za całość studiów (4500 zł) i złożeniu potwierdzenia zapłaty. 

Last modified: czwartek, 1 października 2020, 10:37