Warunki i tryb rekrutacji na dane studia podyplomowe

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym zgodnie z organizacją roku akademickiego. 

Termin naboru: 16.06.2023-30.09.2023 r.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów. Wymagane dokumenty: 

  • Ankieta osobowa kandydata na studia,
  • Klauzula informacyjna RODO,
  • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego,
  • Dowód opłaty wpisowego (500 zł).

Termin naboru do 30 września w roku uruchomienia danej edycji studiów. 

Maksymalna liczba miejsc – 36; minimalna liczba osób do uruchomienia edycji – 11

Rekrutacja odbywa się przez system Rekrutacyjny SGGW pod adresem:

https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/


Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście na adres: 

Podyplomowe studia „Edukacja zdalna w erze cyfrowej”
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
ul. Nowoursynowska 159 (nowy kampus)
budynek 34, piętro III, pokój 3/48
02-776 Warszawa

Telefon do kontaktu to +48 22 593 72 22, adres email: cyfrera@sggw.pl.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu wymogów rekrutacji oraz dokonaniu opłaty za I semestr studiów (2500 zł) lub za całość studiów (4500 zł) i złożeniu potwierdzenia zapłaty. 

Last modified: piątek, 16 czerwca 2023, 9:51