Matryca efektów uczenia się, wskazanie ulokowania efektów w określonych zajęciach, kryteria weryfikacji osiągnięcia danego efektu

Matryca efektów uczenia się określona została w tabelce powyżej