Plan studiów podyplomowych

Plan studiów podyplomowych zawierający wykaz realizowanych zajęć dla poszczególnych semestrów wraz z liczbą godzin zajęć lub form zajęć oraz przypisane im punkty ECTS i formę zaliczenia zajęć przedstawiono w tabelce